Ajuntament Alforja

Actualitat d'Alforja

Ordenança Fiscal reguladora de la taxa del cementiri municipal

EDICTE D'INFORMACIÓ PÚBLICA 

 

 Considerant necessari procedir a la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa del cementiri municipal, se sotmet a consulta pública, prèvia a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementiri municipal.

 

Podeu accedir a l'edicte aquí.

 

Convocatòria per a la formació d’una borsa de treball

Des de l’Ajuntament d’Alforja s’obre una convocatòria d’un concurs per a la formació d’una borsa de treball de director/a de llar d’infants municipal per cobrir les necessitats que es produeixin, mitjançant contractacions laborals temporals.

 

Bases de la borsa de treball 

Instància de la borsa de treball

 

La Diputació de Tarragona atorga, durant l’exercici 2016, determinats ajuts i subvencions per a destinar-los a diferents activitats i projectes municipals

·       SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS ANY 2016 PER 1551,57€

·       SUBVENCIÓ ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A SEGURETAT A LES ZONES DE BANY 7662,38€

·       SUBVENCIÓ PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS NATURALS I PERIURBANS 4539,71€

·       SUBVENCIÓ PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS CULTURALS D’INTERÈS CIUTADÀ I EDIFICIS SINGULARS, PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL 447,84€

·       SUBVENCIONS PER A GESTIÓ FUNCIONAMENT I MANTENIMENT D’ EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ 2188,91€

·       CONCESSIÓ DEL PROGRAMA EXTRAORDINÀRI DE SUPORT ALS CENTRES DEL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL 2015/2016 per 19.075€

·       SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ 4.441,60€ (neteja dipòsit urb. Portugal)

·       SUBVENCIÓ PER EL FINANÇAMENT DE DESPESES PER LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL PER IMPORT DE 3.666,00€

·       SUBVENCIONS EXCEPCIONALS 2016 DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL PER LA REHABILITACIÓ I LA TEULADA DE L’ANTIGA BIBLIOTECA PER IMPORT DE 4650,88€ 

 

 
Pàgina 5 de 33

Plaça Mercadal, 13

43365 Alforja

Tel. 977 816 008

Segueix-nos al Facebook