Ajuntament Alforja

La Diputació de Tarragona atorga, durant l’exercici 2016, determinats ajuts i subvencions per a destinar-los a diferents activitats i projectes municipals

·       SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS ANY 2016 PER 1551,57€

·       SUBVENCIÓ ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A SEGURETAT A LES ZONES DE BANY 7662,38€

·       SUBVENCIÓ PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS NATURALS I PERIURBANS 4539,71€

·       SUBVENCIÓ PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS CULTURALS D’INTERÈS CIUTADÀ I EDIFICIS SINGULARS, PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL 447,84€

·       SUBVENCIONS PER A GESTIÓ FUNCIONAMENT I MANTENIMENT D’ EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ 2188,91€

·       CONCESSIÓ DEL PROGRAMA EXTRAORDINÀRI DE SUPORT ALS CENTRES DEL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL 2015/2016 per 19.075€

·       SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ 4.441,60€ (neteja dipòsit urb. Portugal)

·       SUBVENCIÓ PER EL FINANÇAMENT DE DESPESES PER LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL PER IMPORT DE 3.666,00€

·       SUBVENCIONS EXCEPCIONALS 2016 DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL PER LA REHABILITACIÓ I LA TEULADA DE L’ANTIGA BIBLIOTECA PER IMPORT DE 4650,88€ 

 

 

Plaça Mercadal, 13

43365 Alforja

Tel. 977 816 008

Segueix-nos al Facebook