Ajuntament Alforja

Educació

Llar d'Infants

La Llar d'Infants d'Alforja comença com una iniciativa dels pares i mares d'Alforja, creant  l'Associació Maternals d'Alforja com a gestora amb l'objectiu de donar el servei assistencial i educatiu als nens i nenes del poble de 0 a 3 anys. Amb el creixement del poble, el nombre d'alumnes va augmentant i s'acava municipalitzant al curs 2007/2008. És llavors quan la Llar d'Infants passa a anomentar-se Llar d'Infants Municipal “La Ribeta”i ofereix una línia educativa de tot el primer cicle d'educació infantil.

A la llar treballem amb l'objectiu d'ajudar a desenvolupar les capacitats pròpies dels alumnes en aquesta etapa de l'educació infantil, i ho aconseguim programant una sèrie d'activitats aplegades en diferents Unitats Didàctiques que tracten temàtiques de l'entorn immediat dels alumnes, tals com les estacions de l'any, la familia, el cos...Les Unitats estàn dirigides a treballar les tres àrees de l'educació infantil: Descoberta d'un mateix i dels altres, descoberta de l'entorn i comunicació i llenguatges. Per a treballar aquestes tres àrees d'una forma motivadora per als alumnes les activitats involucren sempre les pròpies vivències dels infants mitjançant  música, els contes, la manipulació de materials i creacions pròpies, la psicomotricitat...A més, amb el dia a dia a la llar aconseguim fomentar l'autonomia dels infants, l'adquisició d'hàbits, la comunicació, la socialització, i tot això passant sempre estones molt divertides.

D'aquesta manera, es realitzen programacions de temàtiques relacionades amb l'entorn natural, divertides i que possibilitin treballar les diferents àrees de desenvolupament amb les diferents edats que hi ha a la llar gaudint al màxim de l'aire lliure i la proximitat a la natura que ens ofereix un centre com el nostre.

Cada curs es fan sortides que s'encaixen dins les mateixes programacions, ja que a part de suposar una activitat diferent en un espai i un entorn que varia, ens permet oferir experiències directes del que s'està treballant a l'aula. És important dins la metodologia d'ensenyament-aprenentatge constructivista que es segueix a la llar el fet que els alumnes puguin conviure continuament amb el seu entorn i viure les experiències de forma directa.

 

Programa Diürn L’Oreneta

Els PROGRAMES DIÜRNS PREVENTIUS, tal i com el seu nom indica, són serveis diürns emmarcats dins la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Primària, amb la qual cosa són competència de l’administració local.

Són Programes adreçats a la integració social, a la normalització en la vida de la comunitat i a la cobertura de necessitats i carències personals dels infants i adolescents que pateixen situacions amb carències socioeducatives.

Està destinat a tots als infants, adolescents i joves fins els 18 anys; prioritàriament a aquells que es troben en una situació de risc, però que tenen encara capacitat per canviar aquesta situació.

En el municipi d’Alforja aquest projecte ja fa varis anys que funciona. És un servei que ofereix el Consell Comarcal del Baix Camp amb conveni amb l’Ajuntament d’Alforja, i per tant es tracta d’un programa municipal. Durant aquest curs 2011-2012 s’estan atenent a una 20 de nens/es del municipi, distribuïts en dos grups d’edats compreses entre els 3 als 5 anys i dels 6 als 12 anys.

Com a objectiu principal s’intenta col·laborar en el desenvolupament integral de l’infant i el jove mitjançant el treball de l’ocupació educativa del temps de lleure i els hàbits de socialització amb diferents tipus d’activitats lúdiques.

La seva activitat principal és la reeducació a través del reforç i l’estímul en activitats d’ordre de treball escolar i el joc,  entès com a eina de suport per la integració i interrelació sociocultural.

Les activitats pretenen compensar carències dels nens i nenes, adolescents i joves oferint un lloc on trobar un suport imprescindible que té per objectiu aconseguir una base cultural i educativa, on trobar companys de joc i un espai adequat per a desenvolupar-lo sense perill, amb educadors i monitors que estimulin l’activitat lúdicoeducativa  reforçant el desenvolupament dels aprenentatges així com  les habilitats individuals i els hàbits socials de relació amb el seu grup d’iguals. Entre les activitats que es fan en el programa hi consten els projectes:

§   Educació per la salut (hàbits)

§   Suport al procés d’escolarització (reforç escolar)

  • Competència social (habilitats de comunicació)

  • Dinàmiques de participació (presa de decisions)

  • Educació en el lleure i esportiva (jocs)

Atenció a les famílies

 

AMPA Llar d'Infants La Ribeta

L’Associació de Pares  (A.M.P.A.) de la Llar d’Infants La Ribeta  d’Alforja va crear-se el 1992 per iniciativa dels pares que en aquell momento portaven els seus fills a la Llar d’Infants. Va coincidir amb canvi de mestres i d’ubicació. Va passar de ser de la Casa de les Monges (actual Casa de Cultura) a la Plaça del Mercadal ,on actualment  hi ha les dependències municipals de la Treballadora Social, Urbanisme i Aigües de Catalunya. Els pares van trobar-se que, per poder contractar una nova mestra a la llar i fer-li una assegurança, era necessari que un dels pares fós  psicòleg, pedagog o mestre. Així doncs la primera presidenta  com a tal de la Llar d’Infants va ser Isabel Huguet i Tost, psicóloga.

Des de llavors i fins al 2007, l’AMPA feia la gestió económica  (cobrava les quotes de la Llar), la gestió del material (comprava tot el necessari per a la Llar) i la gestió del manteniment (neteja, calefacció..)

A principis   del 2007 es va  fer la petició oficial a la Generalitat  per ser Llar d’Infants municipal. Després  de presentar tota la documentació necessària, la petició va ser acceptada, amb la qual cosa  al juny del 2007 la Llar d’Infants va passar a ser municipal, és a dir, a  dependre de l’Ajuntament d’Alforja  i, per tant,les mestres van passar a ser personal de l’Ajuntament. Així doncs, l’AMPA  es va convertir en un òrgan de suport  dels pares i també de l’Ajuntament. El nom de “L a Ribeta” va ser el nom escollit d’entre els  que van proposar diverses persones d’Alforja.

Al 1992 l’horari de la Llar era de 9 a 13h i de 15 a 17h. Cap al 2000 es va tornar a canviar la ubicació de la Llar, de la Plaça del Mercadal va passar al Camí de St Antoni on és ara encara i es va començar  a oferir el servei de menjador amb el catering del Casal dels Avis d’Alforja., així doncs es va ampliar l’horari de 9 a 17h i després de 8 a 18h (horari actual).

L’objectiu  actual de l’AMPA  Llar d’Infants La Ribeta és  ajudar en el que calgui als pares dels nens de la Llar,a  l’Ajuntament  i a   les mestres per a un bon funcionament de la Llar i així per aconseguir la millor educació dels nens que hi van.

 

Plaça Mercadal, 13

43365 Alforja

Tel. 977 816 008

Segueix-nos al Facebook